social.sokoll.com

uhhhhhhhhh: I am the real fat SoftWare-HATER!!! I eat and hate all KINDA Zoffware!!! Mampf!!!

Dass SOFTware d o ccc h eher SSCCCHEICCCE ( = shyce?!...) ist, sieht MANN ja sccchon am....

.... P E N I S !!!!!

§§§: Nimm die SoftWare nicht sooo schwer, j e t z t kommt der Open Source-Erklär-Bär !!!!!